Stichting Nobel

Nederlandse Onafhankelijke Behartiging van Literatuur


Over ons

 1. De stichting heeft ten doel:
 2. Het behartigen van literatuur in de breedste zin van het woord, zowel fictie als non-fictie, met name onderwerpen op het gebied van maatschappelijke, culturele en politieke onderwerpen die in het algemeen belang vragen om openbaarheid. Daarnaast behartigt de stichting in het algemeen literatuur die van literair- of journalistiek belang is;
 3. De stichting beoogt het algemeen nut;
 4. De stichting heeft een cultureel doel;
 5. De stichting heeft geen winstoogmerk; 
 6. De stichting is niet gebonden aan een politieke, maatschappelijke, religieuze of enig andere levensbeschouwelijke organisatie.
 7. De stichting tracht voormeld doel onder meer te bereiken door:
 8. Het doen publiceren van werk van auteurs die voldoen aan de doelstellingen van de stichting;
 9. Het geven van opdrachten aan auteurs;
 10. Het bevordering van de verspreiding van relevant werk dat voldoet aan de doelen van de stichting, het promoten van genoemd literair werk door het inschakelen van media, en het organiseren van evenementen;
 11. Samenwerken met maatschappelijk en/of culturele organisaties die in het verlengde werken van publicaties van de stichting.

De Stichting Nobel financiert haar literaire doelstellingen op de volgende manier door:

 1. fondsenwerving; 
 2. subsidies en donaties; 
 3. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt

  Donaties
  Wilt u doneren of bijdragen aan een specifiek project: Neem dan contact met ons op en wij zullen u dan persoonlijk benaderen om te informeren naar uw wensen en bijdragen:
  stichtingnobel1@gmail.com
  Of zie de pagina contact.
  RSIN/fiscaalnummer 8166.39.012
  ANBI-status verkregen.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.


Bestuur
hr. drs. R.J. Bakker, voorzitter, Baarn
Journalist-auteur, historicus en uitgever,
http://www.robbakker.eu

hr. H.I.N. Hilhorst, secretaris
Directeur HBCM Laren | Civiele bewindvoering, curatele en mentoraat, https://hbcmlaren.nl

hr. J.A. Beijen, penningmeester
Journalist

Beleidsplan Stichting Nobel

Maatschappelijke relevante onderwerpen vragen om een beschrijving op journalistieke basis en dat leidt tot het gedrukte woord, meestal in de vorm van een boek, maar daarna zal de stichting Nobel ieder project uitwerken in beeld, in formats voor de social media, in te organiseren evenementen, in symposia of bijeenkomsten voor pers en politiek. Ieder jaar wil de stichting Nobel een maatschappelijk probleem uitwerken tot bovengenoemde uitingen. Dan gaat het niet alleen om politiek en sociale problemen, ook de literaire en culturele wereld zijn onderwerp van beschouwing in de breedste zin van het woord. Alhoewel het beleidsplan als startpunt altijd voorziet in een breed doordachte en uitputtend beschreven onderwerp, neergelegd in een boek, zal daarna de inhoud altijd gekoppeld worden aan al dan niet culturele uitingen. Het eerste project dat in najaar 2020 start is al gefinancierd door donaties en de realisatie daarvan is onafhankelijk van de commercie of verkoop.

Financiering

Er is een ander model nodig en het internet kan dat model uitdragen: uitgaande van een gesignaleerd substantieel belangrijk onderwerp, kan er via crowdfundingplatform, via evenementen, via donaties een inkomensbron worden gegenereerd voor ‘het goede doel’. Een ideëel doel waarin mensen bereid zijn te investeren met kleine of grote gaven.

Voor de uitvoering van het beleid wordt per project gezocht naar financiers. Dat kunnen donateurs zijn die betrokken zijn bij het onderwerp; dat kunnen subsidies die worden verschaft voor sociaal maatschappelijk, politieke of literaire projecten.

Het eerste project van 2020 van de stichting Nobel is momenteel in productie. Dankzij een donatie van een betrokken anbi-stichting is er een budget voor het schrijven en uitgeven van een boek, gevolgd door een persconferentie, symposium en evenementen.

Ieder jaar wil de stichting minimaal een project opzetten en daarvoor bij betrokken partijen en onafhankelijke donateurs en subsidies, de financiering verzorgen.

De stichting streeft geen eigen vermogen na. Ieder project met bijbehorende financiering wordt geheel volgens de budgetten uitgevoerd. Indien er ergens een batig saldo ontstaat dan zal dat aangewend worden voor volgende projecten. Een algemene reserve groter dan twintigduizend euro zal niet nodig zijn en niet aangehouden worden. Gezien de voorlopersfunctie die Nobel betracht, zal enige reserve soms nodig zijn om bijvoorbeeld onvoorziene juridische kosten af te dekken. Voor het project 2020 is er al correspondentie van marktpartijen die schermen met de optie van juridische stappen in geval van hen onwelgevallige journalistieke producties.

Administratie

Het bestuur zorgt ervoor dat de administratie van de instelling zodanig is ingericht: dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke bestuurders; de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting; de inkomsten van de stichting; het vermogen van de stichting.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerk geen vergoeding en doen hun bestuurswerk op onbezoldigde basis. Een bestuurder kan geen loon/dienstverband hebben bij de stichting. De stichting zal ook geen ‘werkmaatschappijen’ oprichten die zich aan financieel inzicht of controle zouden kunnen onttrekken.

Beleidsplan project 2020: Kinderen van de Staat

Kinderen van de Staat. Jeugdzorg in ademnood: Een boek met als imprint Nobel Boeken, een persconferentie, een symposium, een evenement met street art met Judith de Leeuw en de stichting Get Up. Najaar 2020 verschijnt het eerste project van de Stichting Nobel, onder de imprint Nobel Boeken. Een schokkend verslag van de stand van zaken van de jeugdzorg in Nederland. 

Dankzij een donatie van de stichting Fairlife Foundation wordt de uitgave van dit boek in 2020 mogelijk gemaakt.

Het boek zal gepresenteerd worden aan de Leden van de Tweede Kamer eind september 2020. Daarnaast zal er een symposium worden georganiseerd over de knelpunt in de Jeugdzorg, zoals daar zijn de te krappe budgetten, het niet professionele inkoopbeleid van gemeenten, de marktconcentratie en de misstanden rond de JeugdzorgPlus.

Jaarverslag 2020 volgens richtlijnen ANBI

Naam: Stichting NOBEL (Nederlandse Onafhankelijke Behartiging van Literatuur

Nummer Kamer van Koophandel: 41002062

Contactgegevens: Postbus 43, 3640AA BAARN

E-mailadres: stichtingnobel1@gmail.com

Website: stichtingnobel.org

RSIN: 816639012

Actief in sector: primaire sector: Kunst en Cultuur algemeen

Actief in: Nederland

Aantal medewerkers: 0

Aantal vrijwilligers: 6

Statutair bestuur:

Voorzitter, R.J. Bakker

Secretaris, H.I.N. Hilhorst

Penningmeester, J.A. Beijen

Doelgroepen: Algemeen publiek

Doelstelling:

Het behartigen van literatuur in de breedste zin van het woord, zowel fictie als non-fictie, met name onderwerpen op het gebied van maatschappelijke, culturele en politieke onderwerpen die in het algemeen belang vragen om openbaarheid. Daarnaast behartigt de stichting in het algemeen literatuur die van literair- of journalistiek belang is.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het doen publiceren van werk van auteurs die voldoen aan de doelstellingen van de stichting;

Het geven van opdrachten aan auteurs;

Het bevordering van de verspreiding van relevant werk dat voldoet aan de doelen van de stichting, het promoten van genoemd literair werk door het inschakelen van media, en het organiseren van evenementen;

Samenwerken met maatschappelijk en/of culturele organisaties die in het verlengde werken van publicaties van de stichting.

Hoe krijgt de stichting inkomsten?

Fondsenwerving; 

Subsidies en donaties; 

Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?

Voor de uitvoering van het beleid wordt per project gezocht naar financiers. Dat kunnen donateurs zijn die betrokken zijn bij het onderwerp; dat kunnen subsidies die worden verschaft voor sociaal maatschappelijk, politieke of literaire projecten.

Het eerste project van 2020 van de stichting Nobel was de uitgave van een boek over de jeugdzorg: Kinderen van de Staat; jeugdzorg in ademnood. Geschreven door onderzoeksjournaliste Hélène van Beek. Dankzij een donatie van de betrokken anbi-stichting Fair Life Foundation was er een budget voor het schrijven en uitgeven van het boek.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerk geen vergoeding en doen hun bestuurswerk op onbezoldigde basis. Een bestuurder kan geen loon/dienstverband hebben bij de stichting. Vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding op basis van de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding, zoals jaarlijks vastgesteld door de belastingdienst.

Activiteitenverslag:

De uitgave van Kinderen van de Staat – in de winkel per oktober 2020 – kan om een paar redenen een succes genoemd worden. Allereerst het boek zelf waarvoor auteur en vormgeving een compliment verdienen. Het boek ziet er goed uit, de cover is mooi en last but not least: de inhoud wordt algemeen geprezen, zowel bij ouders en cliëntenorganisaties alswel op de werkvloer zelf die zich in de beschrijvingen herkennen. 

Een tweede succes was de publiciteit: NOS Radio1, tweemaal Vijf Uur Show SBS, Omroep Gelderland, hele pagina’s in Noord-Hollands Dagblad, De Gelderlander, goede recensies in o.a. De Volkskrant, AD en in zorgvakbladen als Sociaal Werk. Nog volgend: Radio Weltschmerz, Paperback Radio op lokale Amsterdamse en Noord-Hollandse zender.

Een en ander leidde tot een succesvolle verkoop van zo’n drieduizend boeken in 2020 en een tweede druk eind november.

Het boek is toegestuurd naar 55 Tweede Kamerleden van de Commissie VWS en het kwam dan ook uitgebreid ter sprake tijdens de begrotingsdebatten in oktober in de Tweede Kamer. Verantwoordelijk Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. Paul Blokhuis, bracht het boek ter sprake en sprak uitgebreid met de auteur Hélène van Beek.

In samenwerking met de stichting Het Vergeten Kind werd er een mail gestuurd naar alle Gemeenteraadsleden en verantwoordelijke wethouders waarin een aanbod om het e-boek gratis te downloaden. Duizenden maakten daarvan gebruik.

Financieel Jaarverslag 2020

Staat van baten en lasten 2020Baten
Omzet uitgeverij Nobel Boeken24476
Subsidies van overheden0
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven42150
Ontvangen btw1333
Som van de baten67959
Lasten
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)31746
Verstrekte subsidies en giften10000
Communicatiekosten4367
Stichtingskosten, verzekeringen5223
Overige lasten Uitgeverij2492
Te betalen btw912
Som van de lasten 54740
Saldo van baten en lasten13219
Balans per 31-12-2020
ActivaPassiva
Voorraden (kostprijs)1500Continuiteitsreserve3107
Vorderingen en overlopende activa8509Bestemmingsreserve20300
Liquide middelen15461Kortlopende schulden2063
Totaal2547025470
URL toelichting jaarrekening https://stichtingnobel.org/over-stichting-nobel/
URL Jaarrekening: https://stichtingnobel.org/over-stichting-nobel/

Jaarverslag 2021 volgens richtlijnen ANBI

Algemene gegevens Stichting Nobel: identiek 2020

Activiteitenverslag Nobel 2021

De tweede druk van Kinderen van de Staat (KVDS) is in 2021 vrijwel geheel uitverkocht en met een bescheiden derde druk gaat het boek 2022 in. Er zijn 500 gedrukte exemplaren verkocht en 120 e-boeken. Dat laatste aantal is in verhouding laag ondanks het feit dat we de verkoopprijs laag hebben gehouden (€ 6,99) om het voor jongeren betaalbaar te houden. Er is in 2021 ook een Luisterboek verschenen van KVDS, onder nummer ISBN 9789462174375.

Het boek blijft helaas actueel. Voor de Jeugdzorg was 2021 wederom een treurig jaar met steeds langer wordende wachtlijsten en steeds meer rapporten die de inhoud van Kinderen van de Staat onderschrijven: slechte diagnostiek, commercie voert boventoon, rechterlijke macht gaat blind mee in slechte rapportages en nog steeds teveel kinderen, ruim 3.000 in de gesloten jeugdzorg. Dat betekent: vaak en veel in isolatie, niet voor de bestwil van het kind, maar wegens personeelsgebrek. Daarnaast zijn er door het toeslagenschandaal nog eens bijna anderhalf duizend kinderen van hun ouder gescheiden en verdwenen in de jeugdzorg. 

Verdere plannen Stichting Nobel: er is een crowdfundingsactie gestart voor een Engelse vertaling van het boek ‘Boekhouders van de Holocaust. Nederlandse ambtenaren en de collaboratie’. Het boek verscheen bij Verbum Holocaust Bibliotheek en kreeg goede recensies, zowel nationaal als internationaal. Een Engelse vertaling maakt het boek toegankelijk voor internationale historici en studenten, want in het algemeen is er in internationale studies bar weinig terug te vinden over Nederland 1940-1945.

De uitgeverij Nobel Boeken krijgt diverse vragen en aanbiedingen om boeken uit te geven en voor 2022 worden een aantal nieuwe projecten besproken.

Baarn, 1 augustus 2022

Financieel Jaarverslag per 31.12.2021 

Staat van baten en lasten 2021Baten
Omzet uitgeverij Nobel Boeken6007
   
   
Ontvangen btw58
Som van de baten6065
Lasten
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)2816
    
Communicatiekosten en marketing642
Stichtingskosten, verzekeringen3791
Overige lasten en overhead Uitgeverij6800
   
Som van de lasten 14049
Saldo van baten en lasten– 8041
Balans per 31-12-2021
ActivaPassiva
Voorraden (netto winkelprijs)300Continuiteitsreserve4503
    
Liquide middelen4203Kortlopende schulden
Totaal45034503
URL toelichting jaarrekening https://stichtingnobel.org/over-stichting-nobel/
V&W en Balans Nobel 2021

Beloningsbeleid 2021

Bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerk geen vergoeding en doen hun bestuurswerk op onbezoldigde basis. Een bestuurder kan geen loon/dienstverband hebben bij de stichting. Vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding op basis van de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding, zoals jaarlijks vastgesteld door de belastingdienst. De bestuursleden zagen af van hun vacatiegeld 2021.

NOBEL: NEDERLANDSE ONAFHANKELIJKE BEHARTIGING LITERATUUR

De Stichting Nederlandse Onafhankelijke Behartiging van Literatuur, kortweg stichting NOBEL is een algemeen nut beogende instelling die zich bezighoudt met het behartigen van literatuur in de breedste zin van het woord, zowel fictie als non-fictie, met name onderwerpen op het gebied van maatschappelijke, culturele en politieke onderwerpen die in het algemeen belang vragen om openbaarheid. De literatuur wordt vormgegeven door tal van culturele uitingen en manifestaties: van een street art project tot een literair festival tot een journalistiek of wetenschappelijk symposium. Daarnaast behartigt de stichting in het algemeen literatuur die van literair- of journalistiek belang is.

Nieuwsbrief

%d bloggers liken dit: