Over ons

 1. De stichting heeft ten doel:
 2. Het behartigen van literatuur in de breedste zin van het woord, zowel fictie als non-fictie, met name onderwerpen op het gebied van maatschappelijke, culturele en politieke onderwerpen die in het algemeen belang vragen om openbaarheid. Daarnaast behartigt de stichting in het algemeen literatuur die van literair- of journalistiek belang is;
 3. De stichting beoogt het algemeen nut;
 4. De stichting heeft een cultureel doel;
 5. De stichting heeft geen winstoogmerk; 
 6. De stichting is niet gebonden aan een politieke, maatschappelijke, religieuze of enig andere levensbeschouwelijke organisatie.
 7. De stichting tracht voormeld doel onder meer te bereiken door:
 8. Het doen publiceren van werk van auteurs die voldoen aan de doelstellingen van de stichting;
 9. Het geven van opdrachten aan auteurs;
 10. Het bevordering van de verspreiding van relevant werk dat voldoet aan de doelen van de stichting, het promoten van genoemd literair werk door het inschakelen van media, en het organiseren van evenementen;
 11. Samenwerken met maatschappelijk en/of culturele organisaties die in het verlengde werken van publicaties van de stichting.

De Stichting Nobel financiert haar literaire doelstellingen op de volgende manier door:

 1. fondsenwerving; 
 2. subsidies en donaties; 
 3. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt

  Donaties
  Wilt u doneren of bijdragen aan een specifiek project: Neem dan contact met ons op en wij zullen u dan persoonlijk benaderen om te informeren naar uw wensen en bijdragen:
  stichtingnobel1@gmail.com
  Of zie de pagina contact.
  RSIN/fiscaalnummer 8166.39.012
  ANBI-status verkregen.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.


Bestuur
hr. drs. R.J. Bakker, voorzitter, Baarn
Journalist-auteur, historicus en uitgever,
http://www.robbakker.eu

hr. G. F.E. Steijn, penningmeester, Amsterdam
Oprichter en directeur van De Mobiele Fabriek. Hij heeft een achtergrond als communicatieadviseur en is bedenker van concepten, https://themobilefactory.org/nl

hr. H.I.N. Hilhorst, secretaris, Laren
Directeur HBCM Laren | Civiele bewindvoering, curatele en mentoraat, https://hbcmlaren.nl

Beleidsplan Stichting Nobel

Maatschappelijke relevante onderwerpen vragen om een beschrijving op journalistieke basis en dat leidt tot het gedrukte woord, meestal in de vorm van een boek, maar daarna zal de stichting Nobel ieder project uitwerken in beeld, in formats voor de social media, in te organiseren evenementen, in symposia of bijeenkomsten voor pers en politiek. Ieder jaar wil de stichting Nobel een maatschappelijk probleem uitwerken tot bovengenoemde uitingen. Dan gaat het niet alleen om politiek en sociale problemen, ook de literaire en culturele wereld zijn onderwerp van beschouwing in de breedste zin van het woord. Alhoewel het beleidsplan als startpunt altijd voorziet in een breed doordachte en uitputtend beschreven onderwerp, neergelegd in een boek, zal daarna de inhoud altijd gekoppeld worden aan al dan niet culturele uitingen. Het eerste project dat in najaar 2020 start is al gefinancierd door donaties en de realisatie daarvan is onafhankelijk van de commercie of verkoop.

Financiering

Er is een ander model nodig en het internet kan dat model uitdragen: uitgaande van een gesignaleerd substantieel belangrijk onderwerp, kan er via crowdfundingplatform, via evenementen, via donaties een inkomensbron worden gegenereerd voor ‘het goede doel’. Een ideëel doel waarin mensen bereid zijn te investeren met kleine of grote gaven.

Voor de uitvoering van het beleid wordt per project gezocht naar financiers. Dat kunnen donateurs zijn die betrokken zijn bij het onderwerp; dat kunnen subsidies die worden verschaft voor sociaal maatschappelijk, politieke of literaire projecten.

Het eerste project van 2020 van de stichting Nobel is momenteel in productie. Dankzij een donatie van een betrokken anbi-stichting is er een budget voor het schrijven en uitgeven van een boek, gevolgd door een persconferentie, symposium en evenementen.

Ieder jaar wil de stichting minimaal een project opzetten en daarvoor bij betrokken partijen en onafhankelijke donateurs en subsidies, de financiering verzorgen.

De stichting streeft geen eigen vermogen na. Ieder project met bijbehorende financiering wordt geheel volgens de budgetten uitgevoerd. Indien er ergens een batig saldo ontstaat dan zal dat aangewend worden voor volgende projecten. Een algemene reserve groter dan twintigduizend euro zal niet nodig zijn en niet aangehouden worden. Gezien de voorlopersfunctie die Nobel betracht, zal enige reserve soms nodig zijn om bijvoorbeeld onvoorziene juridische kosten af te dekken. Voor het project 2020 is er al correspondentie van marktpartijen die schermen met de optie van juridische stappen in geval van hen onwelgevallige journalistieke producties.

Administratie

Het bestuur zorgt ervoor dat de administratie van de instelling zodanig is ingericht: dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke bestuurders; de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting; de inkomsten van de stichting; het vermogen van de stichting.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerk geen vergoeding en doen hun bestuurswerk op onbezoldigde basis. Een bestuurder kan geen loon/dienstverband hebben bij de stichting. De stichting zal ook geen ‘werkmaatschappijen’ oprichten die zich aan financieel inzicht of controle zouden kunnen onttrekken.

Beleidsplan project 2020: Kinderen van de Staat

Kinderen van de Staat. Jeugdzorg in ademnood: Een boek met als imprint Nobel Boeken, een persconferentie, een symposium, een evenement met street art met Judith de Leeuw en de stichting Get Up. Najaar 2020 verschijnt het eerste project van de Stichting Nobel, onder de imprint Nobel Boeken. Een schokkend verslag van de stand van zaken van de jeugdzorg in Nederland. 

Dankzij een donatie van de stichting Fairlife Foundation wordt de uitgave van dit boek in 2020 mogelijk gemaakt.

Het boek zal gepresenteerd worden aan de Leden van de Tweede Kamer eind september 2020. Daarnaast zal er een symposium worden georganiseerd over de knelpunt in de Jeugdzorg, zoals daar zijn de te krappe budgetten, het niet professionele inkoopbeleid van gemeenten, de marktconcentratie en de misstanden rond de JeugdzorgPlus.

%d bloggers liken dit: